Algemene voorwaarden voor Miskraamcoach

 

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk, en/of de persoon die de hulp verleent, verder genoemd Miskraamcoach in de persoon van Diana Wouters-Sellis en zijn cliënt(en). Dit is een onverbrekelijk onderdeel van de betreffende overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in de vrouwelijke vorm enkelvoud geschreven. U kunt dit ook, in plaats van de vrouwelijke vorm, ook in de mannelijke vorm lezen.

2. Inspanningsverbintenis

2.a. Miskraamcoach in de persoon van Diana Wouters-Sellis verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen. U kunt een zo goed mogelijke hulpverlening c.q. psychosociale ondersteuning verwachten.

2.b. Miskraamcoach in de persoon van Diana Wouters-Sellis verbindt zich de cliënt op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buiten af, mits het niet in strijd is met andermans soevereiniteit.
2.c. Van relevante correspondentie zal Miskraamcoach in de persoon van Diana Wouters-Sellis aan de cliënt kopieën verstrekken. Hierbij heeft de email, indien mogelijk, de voorkeur.

 

3. Geheimhouding

Miskraamcoach in de persoon van Diana Wouters-Sellis is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van Miskraamcoach in het geding komt of kan komen. Miskraamcoach kan zich beroepen op verschoningsrecht om de privacy van de cliënt te waarborgen. Na overleg met de cliënt kan Miskraamcoach contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

 

4. Tarief

4.a. Alle werkzaamheden, zowel sessies, alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief van € 70,- inclusief BTW. Bij gezamenlijke consulten (met partner) is het vastgestelde tarief € 100,- inclusief BTW. Ook consulten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Per 1 januari wordt voor het komende jaar het voor dat jaar geldende tarief van kracht.

4.b. Bij inschrijving voor een groepstraining, worden alle groepssessies in rekening gebracht. Ook, wanneer u , uw partner of familielid afwezig was. Er wordt gezamenlijk bekeken hoe een gemiste groepssessie ingehaald kan worden.

 

    5. Betaling

    5.a. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij het niet voldoen van het factuurbedrag binnen de gestelde termijn is de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.

    5.b. De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de

    gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.

    5.c. Miskraamcoach in de persoon van Diana Wouters-Sellis is gerechtigd ter beoordeling van haar zelve, de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan. Miskraamcoach informeert de cliënt binnen redelijke termijn.